Privacy Statement

1. Privacy

Als u contact heeft met A&A Clinic B.V., legt A&A Clinic B.V. een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe A&A Clinic B.V. uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens A&A Clinic B.V. verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van A&A Clinic B.V. en/of gebruikers van producten, diensten en websites van A&A Clinic B.V..

2. Verkrijgen persoonsgegevens

A&A Clinic B.V. verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

• U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan A&A Clinic B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).

• U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

A&A Clinic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

A&A Clinic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

• de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);

• uw toestemming;

• de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;

• het gerechtvaardigd belang van A&A Clinic B.V. om u nieuwsbrieven, herinneringen aan onderhoudsbeurten, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die A&A Clinic B.V. verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens & Doeleinden

Naam (inclusief initialen)

Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.

Adres (zakelijk en privé)

Om contact met u op te kunnen nemen, en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.

Titel(s)

Voor de juiste aanhef.

E-mailadres

Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen.

Telefoonnummer, mobiele nummer

Om contact met u op te kunnen nemen.

Geslacht

Voor de juiste aanhef.

Data van afspraken

Om de afgenomen dienst uit te kunnen voeren en om u tijdig te wijzen op onderhoudsbeurten.

Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam)

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt A&A Clinic B.V. gebruik van Google Analytics.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard.

Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u A&A Clinic B.V. informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of A&A Clinic B.V. stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van A&A Clinic B.V. ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken.

Daarnaast hebt u het recht A&A Clinic B.V. te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan A&A Clinic B.V., IJburglaan 835,

1087 CL Amsterdam, of info@aaclinic.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

6. Uw persoonsgegevens en derden

A&A Clinic B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. In onderstaand schema zijn de instanties beschreven waar A&A Clinic B.V. mee werkt. A&A Clinic B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met deze instanties zodat zij dezelfde rechten waarborgen.

Google


Voor het bijhouden van klikgedrag. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.

Strato

Om u op de hoogte te houden van periodieke onderhoudsbeurten en overige gerelateerde e-mails.

Microsoft Sharepoint


Voor het bijhouden van onze administratie.

FeedbackCompany


Voor het onpartijdig beoordelen van onze dienstverlening.

Clinic Minds

Voor het bewaren / verwerken van client dossiers. 

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

A&A Clinic B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

A&A Clinic B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.aaclinic.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot A&A Clinic B.V., IJburglaan 835, 1087 CL Amsterdam, of info@aaclinic.nl.

10. Anonymize IP

Uw IP adres is geanonimiseerd en veilig. Alle IP adressen worden vanaf nu anoniem via Google Analytics verzameld.

Amsterdam, 29-11-2019